';
Preloader logo
Image module
Image module

Turizëm miqësorë për Fëmijët në rajonin ndërkufitarë

Turizëm miqësorë për Fëmijët në rajonin ndërkufitarë

Përfituesit e grantit 

Granti total i akorduar: 216,592.82 €
Buxheti total i projektit: 257,848.60 €
Kohëzgjatja e projektit: 24 muaj

Rezultatet e pritshme të projektit:

 • Përfaqsuesit e industrisë së turizmit dhe OJF nga zona e programit edukohen dhe ndërlidhen mbi zhvillimin e ofertave të reja të turizmit të bazuar në komunitet;
 • Shoqatat turistike, OJF dhe aktorë të tjerë të interesuar turistik në zhvillimin e Turizmit Miqësorë për Fëmijët, krijojnë paketa të përbashkëta me oferta të reja turistike;
 • Promovimi i aktiviteteve të përbashkëta të fokusuara në zhvillimin e ofertave të Turizmit Miqësorë për Fëmijët si një produkt i ri turistik në zonën ndërkufitare.

 Grupet e synuara  

 • Organizatat në industrinë e turizmit;
 • OJF;
 • Njësi turistike familjare;
 • Njësitë e administratës publike;
 • Media;
 • Turistët;
 • Shoqatat ndërkombëtare/ekspertët.

Zona e projektit

 • Ulqin, Tivar, Podgoricë, Rozhajë, Mal i Zi;
 • Rajonet Shkodër dhe Lezhë, Shqipëri.

Ndikimi i projektit

Të kontribuojë në përmirësimin e turizmit i cili është i adaptuar për fëmijët më qëllim të  përmirësimit të standarteve në zonë ndërkufitare midis Malit të Zi dhe Shqipërisë. Përmirësimi i valorizimit ekonomik të potencialve në zonën ndërkufitare nëpërmjet promovimit dhe lançimit të produketeve turistike të përbashkëta bazuar në konceptin “Miqësorë për Fëmijët” dhe bashkpunimit ndër-sektorial.

LAJME PROJEKT

Seminari ndërkufitarë në kuadër të projektit Turizmi miqësorë për fëmijët në rajonin ndërkufitarë

Shoqata për prosperitet demokratik – ZID (ADP-Zid) në kuadër të aktiviteteve të projektit Turizmi miqësorë për fëmijët në rajonin ndërkufitare në partneritet me Qendrën “Fëmijët Sot” (QFS) nga Shqipëria organizuan

Continue
Evaluohet projekti “Turizëm miqësore për fëmijët”

Me datë 25 tetor të vitit 2019, përfaqsuesit e OJQ ADP ZID bashkë me partnerët e tyre Qëndra Fëmijet Sot nga Shqipëria, mbajtën një takim për vlerësimin e aktiviteteve dhe

Continue
Organizohen evente promovuese

Organizohenevnte edhe takime promovuese me qëllim të ndërgjegjësimit të publikut të gjerë, për të siguruar prezantimin e inovacioneve në komunitetet e bazuara tek turizmi në rajonin ndërkufitar. Aktivitete promovuese u

Continue
Trajnimi i dytë modular në kuadër të projektit “Turizmi miqësor për fëmijë në rajonin ndërkufitar”

Në vazhdimin e projektit ” Turizmi miqësor për fëmijët në rajonin ndërkufitar “, zbatuar nga Shoqata për Prosperitet Demokratik – Zid (ADP-Zid) në bashkëpunim me organizatën “Fëmijët Sot” (QFS) nga

Continue
Trajnimi i parë modular në kuadër të projektit “Turizmi miqësor për fëmijë në rajonin ndërkufitar”

Nëpërmjet projektit “Turizmi miqësor për fëmijët në rajonin ndërkufitar”, Shoqata për Prosperitet Demokratik – Zid (ADP-Zid) në partneritet me organizatën “Fëmijët Sot” (QFS) nga Shqipëria, do të përpiqet të lehtësojë

Continue
U mbajt takimi i Komitetit Koordinues të projektit ndërkufitar “Turizmi miqësor për fëmijë”

ADP Zid më 24 dhjetor 2018 në Hotel Aurel, Podgoricë,  mbajti një takim të Komitetit Koordinues të projektit ndërkufitar ” Turizmi miqësor për fëmijët në rajonin ndërkufitar “. Përfaqësuesit e

Continue

Strukturat operative të IPA Programit të bashkëpunimit ndërkufitarë Mali i Zi – Shqipëri 2014-2020, sot, me 17 maj, në Shkodër, kanë organizuar një konferencën solemne për projektet e përzgjedhura për

Continue


ENG | MNE | ALB