';
Preloader logo
Image module
Image module

Territore të Gjelbra

Territore të Gjelbra

Përfituesit e grantit

Granti total i akorduar:  399,215.22 €
Buxheti total i projektit: 469,816.92 €
Kohëzgjatja e projektit: 30 muaj

Rezultatet e pritshme të projektit:

  • Forcimi i kapacitete të institucioneve që merren me çeshtjet e mjedisit në rajonin e synuar;
  • Përmirësimi i nivelit të ndërgjegjsimit të banorëve në zonën ndërkufitare mbi benefitet e grumbullimit siç duhet të mbetjeve;
  • Krijimi i një sistemi funksional për grumbullimin e diferencuar të mbetjeve në zonën e targetuar.

Grupet e synuara

  • Banorët e komunes Berane dhe bashkisë Malësi e Madhe;
  • Institucionet publike dhe OJF të përfshira në sektorin e mbrojtjes së mjedisit dhe grumbullimit të mbetjeve.

Zona e projektit

  • Berane, Mali i Zi;
  • Malësi e Madhe, Shqipëri.

Ndikimi i projektit

Krijimi i një sistemi efiçent dhe të integruar për grumbullimin e mbetjeve në komunatn Berane dhe Malësi e Madhe, në mënyrë që të kontribuojë në mbrojtjen e ambientit dhe përfshirjen e vazhdueshme të aktorëve të ndryshëm. Puna në zbatimin e veprimtarive për grumbullimin e diferencuar të mbetjeve, riciklimit dhe reduktimit të ndotjes do jetë një qasje konkrete për ndryshimin e sjelljes së banorëve dhe institucioneve kundrejt problemeve aktuale të mbetjeve dhe ndotjes.

PROJECTS NEWS (ALB)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi

Continue


ENG | MNE | ALB