';
Preloader logo
Image module
Image module

Rritja e bashkëpunimit – Nga antikitetet Kristiane drejt përmirësimit të Turizmit

Rritja e bashkëpunimit – Nga antikitetet Kristiane drejt përmirësimit të Turizmit

Përfituesit e grantit 

Granti total i akorduar: 491,985.98 €
Buxheti total i projektit: 578,807.04 €
Kohëzgjatja e projektit: 36 muaj

Rezultatet e pritshme të projektit:

  • Gërmimi, ruajtja dhe valorizimi për qëllime turistike i vendeve të reja (të papërdorura) arkeologjike (kulturore) në zonën ndërkufitare.
  • Përmirëesimi i bashkëpunimit në fushën arkeologjisë dhe trashigimisë kulturore.
  • Promovimi i vendeve të zbuluara arkeologjike për qëllime turistike.

Grupet e synuara  

  • Ofruesit lokal dhe ndërkombëtarë të shërbimeve turistike;
  • Institucionet fetare dhe kulturore;
  • Ekspertë të historisë dhe arkeologjisë;
  • Mediat;
  • Studentët.

Zona e projektit

  • Berane, Mal i Zi
  • Rajoni Shkodër, Malësia e Madhe, Shqipëri

Ndikimi i projektit

Qëllimi i projektit është të përmirësojë lidhjet ndërkufitare gjeografike dhe sektoriale (kulturë, turizëm dhe shkenca arkeologjike). Gjithashtu synon ruajtjen e integruar të trashigimisë kulturore dhe përdorimin e saj qëllime turistike, si dhe  zhvillimin e potencialeve turistike nëpërmjet promovimit dhe valorizimit të përbashkët të trashigimisë arkeologjike Krishetere.

PROJECTS NEWS (ALB)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi

Continue


ENG | MNE | ALB