';
Preloader logo
Image module
Image module

Fatkeqësitë natyrore nuk njohin kufinj

Fatkeqësitë natyrore nuk njohin kufinj

Përfituesit e grantit  

Granti total i akorduar:  410,900.00 €
Buxheti total i projektit: 483,538.35 €
Kohëzgjatja e projektit: 24 muaj

Rezultatet e pritshme të projektit:

 • Përmirësimi i kapaciteteve teknike dhe njerëzore të institucioneve që merren me shpëtimin dhe mbrojtjen nga fatkeqësitë natyrore;
 • Përmirësimi i kapacitetit parashikues dhe sistemit për njoftimin në kohë dhe bashkpunimi ndërkufitarë;
 • Popullsia në zonat ndër-kufitare familjarizohet me informacionet mbi mbrojtjen nga përmbytjet, shpëtimin dhe reduktimin e rrezikut të fatkeqësive;
 • Përmirësimi i bashkëpunimit ndërmjet njësive për mbrotjen dhe shpëtimin dhe institucioneve të tjera nga Shqipëria dhe Mali i Zi;
 • Instituticionet dhe shërbimet e tjera të ngarkuara me mbrotjen dhe shpëtimin nga Shqipëria dhe Mali Zi familjarizohen me praktikat më të mira të BE-së për mbrotjen dhe shpëtimin gjatë përmbytjeve.

Grupet e synuara  

 • Të punësuarit e komunave/bashkive në njësitë e emergjencave;
 • Të punësuarit e institucioneve kombëtare në njësitë e emergjencave;
 • Drejtoria për menaxhimin e emergjencave, Mal i Zi;
 • Drejtoria e Përgjithshme e Emergjencave Civile në Shqipëri;
 • Instituti Hidrometeorologjik and Sizmiologjik i Malit të Zi;
 • Instituti Hidrometeorologjik  i Shqipërisë;
 • Autoritetet lokale të komunave/bashkive të synuara;
 • Banorët dhe turistët e informuar gjatë fushateve për rritjen e ndërgjegjsimit;
 • Të rinjtë – nxënës nga niveli 9 vjeçar dhe i mesëm.

Zona e projektit

 • Podgoricë, Tivar dhe Ulqin, Mali i Zi;
 • Rajoni Shkodër, Shqipëri.

Ndikimi i projektit

Përmirësimi i mbrotjes së njerëzve dhe zonave të synuara nga fatkeqësitë natyrore, kryesisht përmbytjeve, nëpërmjet rritjes së kapaciteteve, rritjes së ndërgjegjsimit dhe bashkpunimit ndërkufitar për reduktimin e rrezikut nga fatkeqësitë natyrore.

PROJECTS NEWS (ALB)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi

Continue


ENG | MNE | ALB