';
Preloader logo
Image module
Image module

“Pjesa Femërore” e Cilësisë

“Pjesa Femërore” e Cilësisë

Përfituesit e grantit

Granti total i akorduar: 284,357.81 €
Buxheti total i projektit: 334,538.60 €
Kohëzgjatja e projektit: 18 muaj

Rezultatet e pritshme të projektit:

 • Rritja e mundësive për punësimin e grave;
 • Përmirësimi i kapacitetit profesional të grave;
 • Rritja e mbështetjes për gratë;
 • Rritja e punës intensive dhe iniciativave ekonomike;
 • Integrimi i tregut ndërkufitarë të punës;
 • Përfshirja aktive e autoriteteve lokale në realizimin e instrumenteve të përbashkët, lehtësimi i proceseve promovuese për punën e grave dhe produktet e zonës ndër-kufitare.

Grupet e synuara

 • Gratë e papunësuara;
 • Komuniteti rural;
 • Bizneset përkatëse (hotele, restaurante, tregje);
 • Autoritet lokale dhe institucionet e tjera.

Zona e projektit

 • Ulqin, Mali i Zi;
 • Rajoni Lezhë, Shqipëri.

Ndikimi i projektit

Kontribuimi për punësimin e grave, sidomos atyre nga zonat rurale, duke përdorur potencialet agrikulturore të të dy vendeve.

PROJECTS NEWS (ALB)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi

Continue


ENG | MNE | ALB