';
Preloader logo
Image module
Image module

Turizëm miqësorë për Fëmijët në rajonin ndërkufitarë

Turizëm miqësorë për Fëmijët në rajonin ndërkufitarë

Përfituesit e grantit 

Granti total i akorduar: 216,592.82 €
Buxheti total i projektit: 257,848.60 €
Kohëzgjatja e projektit: 24 muaj

Rezultatet e pritshme të projektit:

 • Përfaqsuesit e industrisë së turizmit dhe OJF nga zona e programit edukohen dhe ndërlidhen mbi zhvillimin e ofertave të reja të turizmit të bazuar në komunitet;
 • Shoqatat turistike, OJF dhe aktorë të tjerë të interesuar turistik në zhvillimin e Turizmit Miqësorë për Fëmijët, krijojnë paketa të përbashkëta me oferta të reja turistike;
 • Promovimi i aktiviteteve të përbashkëta të fokusuara në zhvillimin e ofertave të Turizmit Miqësorë për Fëmijët si një produkt i ri turistik në zonën ndërkufitare.

 Grupet e synuara  

 • Organizatat në industrinë e turizmit;
 • OJF;
 • Njësi turistike familjare;
 • Njësitë e administratës publike;
 • Media;
 • Turistët;
 • Shoqatat ndërkombëtare/ekspertët.

Zona e projektit

 • Ulqin, Tivar, Podgoricë, Rozhajë, Mal i Zi;
 • Rajonet Shkodër dhe Lezhë, Shqipëri.

Ndikimi i projektit

Të kontribuojë në përmirësimin e turizmit i cili është i adaptuar për fëmijët më qëllim të  përmirësimit të standarteve në zonë ndërkufitare midis Malit të Zi dhe Shqipërisë. Përmirësimi i valorizimit ekonomik të potencialve në zonën ndërkufitare nëpërmjet promovimit dhe lançimit të produketeve turistike të përbashkëta bazuar në konceptin “Miqësorë për Fëmijët” dhe bashkpunimit ndër-sektorial.

PROJECTS NEWS (ALB)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi

Continue


ENG | MNE | ALB