';
Preloader logo
Image module

Mali i Zi-Shqipëri 2014-2020

Programi IPA BNK

Image module

Programi IPA BNK
Mali i Zi-Shqipëri 2014-2020

Të Dhënat e Programit

Pas përfundimit dhe zbatimit të sukseshëm të programit IPA BNK Shqipëri – Mal i Zi 2007-2013, programi IPA BNK Mal i Zi – Shqipëri 2014-2020 u krijua si nje program i ri nen instrumentin financiarë IPA II.

Qëllimi i përgjithshëm i programit është të promovojë/forcojë marrëdhëniet e mira ndërkufitare dhe zhvillimin socio-ekonomik të rajoneve kufitare, nëpërmjet valorizimit të potencialeve turistike dhe një zhvillimi ekonomik, social dhe mjedisorë të qëndrueshëm dhe gjithpërfshirës, në respekt të trashigimisë së përbashkët kulturore dhe natyrore. Kjo do të mund të arrihet nëpërmjet projekteve të përbashkëta që zbatohen brenda prioriteteve tematike (PT) në vijim:

  • PT1: Inkurajimi i turizmit, kulturës dhe trashigimisë Natyrore;
  • PT2: Mbrotja e mjedisit, promovimi i ndryshimeve klimatike dhe masave për zbutjen e tij, menaxhimi dhe parandalimi i rreziqeve;
  • PT3: Promovimi i punësimit, lëvizshmëria e krahut/ofertës së punës dhe përfshirjes kulturore dhe sociale përmes kufirit

Qëllimet specifike brenda këtij programi janë:

– Rritja e konkurueshmërisë së sektorit të turizmit nëpërmjet valorizimit ekonomik të trashigimisë kulturore dhe natyrore;

– përmirësimi i mbrotjes së resurseve natyrore në zonën e liqenit dhe të alpeve;

– nxitja e punësimit dhe përfshirjes sociale;

– sigurimi i zbatimit të programit në kohë, me efektivitet dhe efiçensë si dhe rritja e ndërgjegjsimit të publikut.

Zona e programit për IPA BNK Mal i Zi – Shqipëri mbulon një territor prej 11,970 km2 me një popullsi totale prej 749,257 banorësh. Territori në Malin e Zi përben 52.1 % kundrejt 47.9 % në Shqipëri. Vija kufitare është 244 km, nga e cila 38 km janë kufi ujorë. Gjatë kësaj vije kufitare ndërmjet Malit të Zi dhe Shqipërise ndodhen tre pika doganore funksionale.

Zona e programit në Malin e Zi mbulon komunat: Andrijevicë, Beraën, Plavë, Guci, Petnjicë, Rozhajë, Podgoricë (kryeqyteti i Malit të Zi), Cetinë, Danilovgrad, Budve, Tivar dhe Ulqin. Zona e programit në Shqipëri përfshin rajonet Shkodër dhe Kukës si dhe Bashkinë Tropojë. Gjithsej, zona e programit ka 23 bashki me një total prej 1,144 vendbanime – qytete dhe fshatra.

TË DHËNAT E PROGRAMIT

Pas përfundimit dhe zbatimit të sukseshëm të programit IPA BNK Shqipëri – Mal i Zi 2007-2013, programi IPA BNK Mal i Zi – Shqipëri 2014-2020 u krijua si nje program i ri nen instrumentin financiarë IPA II.

Qëllimi i përgjithshëm i programit është të promovojë/forcojë marrëdhëniet e mira ndërkufitare dhe zhvillimin socio-ekonomik të rajoneve kufitare, nëpërmjet valorizimit të potencialeve turistike dhe një zhvillimi ekonomik, social dhe mjedisorë të qëndrueshëm dhe gjithpërfshirës, në respekt të trashigimisë së përbashkët kulturore dhe natyrore. Kjo do të mund të arrihet nëpërmjet projekteve të përbashkëta që zbatohen brenda prioriteteve tematike (PT) në vijim:

  • PT1: Inkurajimi i turizmit, kulturës dhe trashigimisë Natyrore;
  • PT2: Mbrotja e mjedisit, promovimi i ndryshimeve klimatike dhe masave për zbutjen e tij, menaxhimi dhe parandalimi i rreziqeve;
  • PT3: Promovimi i punësimit, lëvizshmëria e krahut/ofertës së punës dhe përfshirjes kulturore dhe sociale përmes kufirit

Qëllimet specifike brenda këtij programi janë:

– Rritja e konkurueshmërisë së sektorit të turizmit nëpërmjet valorizimit ekonomik të trashigimisë kulturore dhe natyrore;

– përmirësimi i mbrotjes së resurseve natyrore në zonën e liqenit dhe të alpeve;

– nxitja e punësimit dhe përfshirjes sociale;

– sigurimi i zbatimit të programit në kohë, me efektivitet dhe efiçensë si dhe rritja e ndërgjegjsimit të publikut.

Zona e programit për IPA BNK Mal i Zi – Shqipëri mbulon një territor prej 11,970 km2 me një popullsi totale prej 749,257 banorësh. Territori në Malin e Zi përben 52.1 % kundrejt 47.9 % në Shqipëri. Vija kufitare është 244 km, nga e cila 38 km janë kufi ujorë. Gjatë kësaj vije kufitare ndërmjet Malit të Zi dhe Shqipërise ndodhen tre pika doganore funksionale.

Zona e programit në Malin e Zi mbulon komunat: Andrijevicë, Beraën, Plavë, Guci, Petnjicë, Rozhajë, Podgoricë (kryeqyteti i Malit të Zi), Cetinë, Danilovgrad, Budve, Tivar dhe Ulqin. Zona e programit në Shqipëri përfshin rajonet Shkodër dhe Kukës si dhe Bashkinë Tropojë. Gjithsej, zona e programit ka 23 bashki me një total prej 1,144 vendbanime – qytete dhe fshatra.


ENG | MNE | ALB