';
Preloader logo
Image module
Image module

Territore të Gjelbra

Territore të Gjelbra

Përfituesit e grantit

Granti total i akorduar:  399,215.22 €
Buxheti total i projektit: 469,816.92 €
Kohëzgjatja e projektit: 30 muaj

Rezultatet e pritshme të projektit:

  • Forcimi i kapacitete të institucioneve që merren me çeshtjet e mjedisit në rajonin e synuar;
  • Përmirësimi i nivelit të ndërgjegjsimit të banorëve në zonën ndërkufitare mbi benefitet e grumbullimit siç duhet të mbetjeve;
  • Krijimi i një sistemi funksional për grumbullimin e diferencuar të mbetjeve në zonën e targetuar.

Grupet e synuara

  • Banorët e komunes Berane dhe bashkisë Malësi e Madhe;
  • Institucionet publike dhe OJF të përfshira në sektorin e mbrojtjes së mjedisit dhe grumbullimit të mbetjeve.

Zona e projektit

  • Berane, Mali i Zi;
  • Malësi e Madhe, Shqipëri.

Ndikimi i projektit

Krijimi i një sistemi efiçent dhe të integruar për grumbullimin e mbetjeve në komunatn Berane dhe Malësi e Madhe, në mënyrë që të kontribuojë në mbrojtjen e ambientit dhe përfshirjen e vazhdueshme të aktorëve të ndryshëm. Puna në zbatimin e veprimtarive për grumbullimin e diferencuar të mbetjeve, riciklimit dhe reduktimit të ndotjes do jetë një qasje konkrete për ndryshimin e sjelljes së banorëve dhe institucioneve kundrejt problemeve aktuale të mbetjeve dhe ndotjes.

LAJME PROJEKT

Projekti “Ishujt e Gjelbër” organizoj trajnime për menaxhimin e mbeturinave

On December 3rd and 4th 2018, the first cross- Në datë 3 dhe 4 dhjetor të vitit 2018, në kuadër të projektit “Ishujt e Gjelbër”, u mbajt trajnimi i parë

Continue

Në sallën e madhe të Kuvendit Komunal të Beranës u mbajt konferenca për shtyp ku u prezantua projekti “Ishujt e Gjelbër”, i financuar nga fondet e Bashkimit Evropian. Qëllimi i

Continue


ENG | MNE | ALB