';
Preloader logo
Image module
Image module

Ruajtja e peisazheve kulturore në Shqipëri dhe Mal të Zi

Ruajtja e peisazheve kulturore në Shqipëri dhe Mal të Zi

Përfituesit e grantit  

Granti total i akorduar:  345.600,00 €
Buxheti total i projektit: 406.878,88 €
Kohëzgjatja e projektit: 24 muaj

Rezultatet e pritshme të projektit:

  • Arrihet ruajtja dhe shfrytzimi i qëndrueshëm i trashigimisë kulturore;
  • Lehtësimi i aksesit tek kultura dhe popullsia lokale për qëllime turistike;
  • Rritja e njohurive dhe ndërgjegjsimit mbi trashigiminë kulturore në zonë ndër-kufitare.

Grupet e synuara  

  • Bizneset dhe banorët e zonës së synuar;
  • Qeverisja vendore në bashkitë e synuara;
  • Popullsia e komuniteteve rurale në zonat e projektit, fokusuar tek të rriturit dhe nxënësit e shkollave.

Zona e projektit

  • Berane, Petnjicë, Andrijevicë, Plavë dhe Guci
  • Rajoni Shkodër, Shqipëri.

Ndikimi i projektit

Ruajtja e peisazheve kulturore në funksion të përmirësimit dhe komercializimit të ofertës turistike, si një element me rëndësi maksimale për popullsinë lokale, edukimin e saj dhe prosperitetin ekonomik në të dy vendet.

Gjithashtu nëpërmejt projektit, organet e qeverisjes vendore do të përmirsojnë kapacitetet e tyre mbi çështje praktike me qëllim të ruajtjes së trashigimisë kulturore të zonës, relflektuar në arkitekturë.

LAJME PROJEKT


ENG | MNE | ALB