';
Preloader logo
Image module
Image module

Ruajtja e peisazheve kulturore në Shqipëri dhe Mal të Zi

Ruajtja e peisazheve kulturore në Shqipëri dhe Mal të Zi

Përfituesit e grantit  

Granti total i akorduar:  345.600,00 €
Buxheti total i projektit: 406.878,88 €
Kohëzgjatja e projektit: 24 muaj

Rezultatet e pritshme të projektit:

  • Arrihet ruajtja dhe shfrytzimi i qëndrueshëm i trashigimisë kulturore;
  • Lehtësimi i aksesit tek kultura dhe popullsia lokale për qëllime turistike;
  • Rritja e njohurive dhe ndërgjegjsimit mbi trashigiminë kulturore në zonë ndër-kufitare.

Grupet e synuara  

  • Bizneset dhe banorët e zonës së synuar;
  • Qeverisja vendore në bashkitë e synuara;
  • Popullsia e komuniteteve rurale në zonat e projektit, fokusuar tek të rriturit dhe nxënësit e shkollave.

Zona e projektit

  • Berane, Petnjicë, Andrijevicë, Plavë dhe Guci
  • Rajoni Shkodër, Shqipëri.

Ndikimi i projektit

Ruajtja e peisazheve kulturore në funksion të përmirësimit dhe komercializimit të ofertës turistike, si një element me rëndësi maksimale për popullsinë lokale, edukimin e saj dhe prosperitetin ekonomik në të dy vendet.

Gjithashtu nëpërmejt projektit, organet e qeverisjes vendore do të përmirsojnë kapacitetet e tyre mbi çështje praktike me qëllim të ruajtjes së trashigimisë kulturore të zonës, relflektuar në arkitekturë.

LAJME PROJEKT

Publikohen studimet arkitekturore në rajonin ndërkufitar në Shqipëri dhe Mal të Zi

Në kuader të projektit Ruatja e Peisazheve kulturore në Shqipëri dhe Mal një seri publikimesh u prodhuan me qëllim ruatjen dhe mbrotjen e peisazhit kulturor në rajonin BNK-së. Studimet e

Continue
Aktivitete në terren në Mal të Zi dhe Shqipëri

Muzeu Polimje në Mal të Zi në bashkpunim me Agjencinë e Zhvillimit Rajonal në Bjelasica, Komovi dhe Prokletije, Këshillin e Qarkut Shkodër dhe EuroPartners Development organizuan aktivitete në terren gjatë

Continue


ENG | MNE | ALB