';
Preloader logo
Image module
Image module

Rritja e bashkëpunimit – Nga antikitetet Kristiane drejt përmirësimit të Turizmit

Rritja e bashkëpunimit – Nga antikitetet Kristiane drejt përmirësimit të Turizmit

Përfituesit e grantit 

Granti total i akorduar: 491,985.98 €
Buxheti total i projektit: 578,807.04 €
Kohëzgjatja e projektit: 36 muaj

Rezultatet e pritshme të projektit:

  • Gërmimi, ruajtja dhe valorizimi për qëllime turistike i vendeve të reja (të papërdorura) arkeologjike (kulturore) në zonën ndërkufitare.
  • Përmirëesimi i bashkëpunimit në fushën arkeologjisë dhe trashigimisë kulturore.
  • Promovimi i vendeve të zbuluara arkeologjike për qëllime turistike.

Grupet e synuara  

  • Ofruesit lokal dhe ndërkombëtarë të shërbimeve turistike;
  • Institucionet fetare dhe kulturore;
  • Ekspertë të historisë dhe arkeologjisë;
  • Mediat;
  • Studentët.

Zona e projektit

  • Berane, Mal i Zi
  • Rajoni Shkodër, Malësia e Madhe, Shqipëri

Ndikimi i projektit

Qëllimi i projektit është të përmirësojë lidhjet ndërkufitare gjeografike dhe sektoriale (kulturë, turizëm dhe shkenca arkeologjike). Gjithashtu synon ruajtjen e integruar të trashigimisë kulturore dhe përdorimin e saj qëllime turistike, si dhe  zhvillimin e potencialeve turistike nëpërmjet promovimit dhe valorizimit të përbashkët të trashigimisë arkeologjike Krishetere.

LAJME PROJEKT

Gërmime në një kishë 1500 vjeçare në Hot të Malësisë së Madhe

Projekti Rritja e Bashkpunimit – nga Antikitetet Kristiane drejt përmirsimit të turizmit ka vijuar të ketë rezultate cilësore në zonën ndërkufitare. Më hollësisht, konferenca e dytë e projektit u mbjat

Continue
Polimje, objektet arkeologjike ndërkufitare: Përafrimi përmes së kaluarës

Gërmimet arkeologjike në Donja Rzhanica pranë Beranes zbuluan mbetjet e të ashtuquajturit qytet Tumba, që paraqet një thesarë të paçmueshëm arkeologjik. Në këtë mënyrë, Berane gjithashtu do të pozicionohet në

Continue


ENG | MNE | ALB