';
Preloader logo
Image module
Image module

Fatkeqësitë natyrore nuk njohin kufinj

Fatkeqësitë natyrore nuk njohin kufinj

Përfituesit e grantit  

Granti total i akorduar:  410,900.00 €
Buxheti total i projektit: 483,538.35 €
Kohëzgjatja e projektit: 24 muaj

Rezultatet e pritshme të projektit:

 • Përmirësimi i kapaciteteve teknike dhe njerëzore të institucioneve që merren me shpëtimin dhe mbrojtjen nga fatkeqësitë natyrore;
 • Përmirësimi i kapacitetit parashikues dhe sistemit për njoftimin në kohë dhe bashkpunimi ndërkufitarë;
 • Popullsia në zonat ndër-kufitare familjarizohet me informacionet mbi mbrojtjen nga përmbytjet, shpëtimin dhe reduktimin e rrezikut të fatkeqësive;
 • Përmirësimi i bashkëpunimit ndërmjet njësive për mbrotjen dhe shpëtimin dhe institucioneve të tjera nga Shqipëria dhe Mali i Zi;
 • Instituticionet dhe shërbimet e tjera të ngarkuara me mbrotjen dhe shpëtimin nga Shqipëria dhe Mali Zi familjarizohen me praktikat më të mira të BE-së për mbrotjen dhe shpëtimin gjatë përmbytjeve.

Grupet e synuara  

 • Të punësuarit e komunave/bashkive në njësitë e emergjencave;
 • Të punësuarit e institucioneve kombëtare në njësitë e emergjencave;
 • Drejtoria për menaxhimin e emergjencave, Mal i Zi;
 • Drejtoria e Përgjithshme e Emergjencave Civile në Shqipëri;
 • Instituti Hidrometeorologjik and Sizmiologjik i Malit të Zi;
 • Instituti Hidrometeorologjik  i Shqipërisë;
 • Autoritetet lokale të komunave/bashkive të synuara;
 • Banorët dhe turistët e informuar gjatë fushateve për rritjen e ndërgjegjsimit;
 • Të rinjtë – nxënës nga niveli 9 vjeçar dhe i mesëm.

Zona e projektit

 • Podgoricë, Tivar dhe Ulqin, Mali i Zi;
 • Rajoni Shkodër, Shqipëri.

Ndikimi i projektit

Përmirësimi i mbrotjes së njerëzve dhe zonave të synuara nga fatkeqësitë natyrore, kryesisht përmbytjeve, nëpërmjet rritjes së kapaciteteve, rritjes së ndërgjegjsimit dhe bashkpunimit ndërkufitar për reduktimin e rrezikut nga fatkeqësitë natyrore.

LAJME PROJEKT

Tryezë e rrumbullakët mbi praktikat më të mira të BE-së për mbrojtjen nga përmbytjet

Në kuadër të projektit Fatkeqësitë nuk njohin kufijtë, FORS Mali i Zi, në bashkëpunim me Drejtorinë e Situatave Emergjente të Ministrisë së Brendshme të Malit të Zi dhe prefekturën e

Continue
Seminar mbi praktikat më të mira të BE-së për mbrojtjen nga përmbytjet

Në kuadër të projektit Fatkeqësitë nuk njohin kufijtë, FORS Mali i Zi, në bashkëpunim me Drejtorinë e Situatave Emergjente të Ministrisë së Brendshme të Malit të Zi dhe prefekturën e

Continue
Konferenca “Reduktimi i Rrezikut nga Fatkeqsitë natyrore dhe Rëndësia e BNK-së”

Në kuadër të projektit Fatkeqsitë Natyrore nuk njohin kufinj FORS në Mal të Zi në bashkpunim me Ministrinë e Punëve të Brendshme të Malit të Zi, Drejtorinë e Emergjencave dhe

Continue
Trajnim dhe praktikë për shërbimet e shpëtimit nga Mali i Zi dhe Shqipëria

Në kuadër të projektit “Fatkeqsitë Natyrore nuk njohin kufinj”, zbatuar nga FORS në Malin e Zi në bashkpunim me Prefekturën Shkodër dhe Ministrinë e Punëve të Brendshme të Malit të

Continue

Drejtoria për Situata të Jashtëzakonshme e Ministrisë së Brendshme në bashkëpunim me Fondacionin për Zhvillimin e Veriut (FORS Montenegro) që nga data 17 prill të vitit 2018, filloi zbatimin e

Continue


ENG | MNE | ALB