';
Preloader logo
Image module

Crna Gora-Albanija 2014-2020

IPA Program prekogranične saradnje

Image module

IPA Program prekogranične saradnje
Crna Gora-Albanija 2014-2020

O programiranju

IPA Program prekogranične saradnje za period 2014–2020 između Crne Gore i Albanije rezultat je zajedničkog programskog rada koji su vršili predstavnici zemalja učesnica, uključujući odgovarajuće zainteresovane strane iz institucija na centralnom nivou, institucija na lokalnom nivou programskog područja, Privredne komore, preduzetnika i lokalnih organizacija. Zajednička radna grupa je osnovana kako bi pripremila i sprovela programski dokument pod vođstvom Operativnih struktura (OS). Prema tome, programom upravljaju Operativne strukture – za Crnu Goru u Kancelariji za evropske integracije, a za Albaniju u Ministarstvu za Evropu i vanjske poslove.

Programski proces je započeo početkom jula 2013. godine i nastavio se sve do kraja maja 2014. godine. Program je osmišljen kroz proces konsultacija koje su obuhvatile lokalne zainteresovane strane i potencijalne države korisnice sa obje strane granice. Upitnike je sačinio CBIB+ a Operativne strukture su ih podijelile, uz podršku Zajedničke radne grupe, institucijama na centralnom i lokalnom nivou, organizacijama civilnog društva, kao podršku za PESTLE i SWOT analize za program i kako bi se obezbjedio jedan od indikatora za identifikaciju zajedničkih prioriteta u prekograničnoj oblasti. Od 140 poslatih upitnika (70 u Albaniji i 70 u Crnoj Gori), 91 je vraćen. Cjelokupna stopa odgovora u anketi je bila oko 65%. Sprovedeni su i intervjui radi razjašnjavanja – 34 u Albaniji i 9 u Crnoj Gori. Prvi nacrt Programskog dokumenta podnesen je Komisiji 15. novembra 2013. godine. Tokom decembra 2013. godine održana su dva sastanka u cilju prezentacija sa lokalnim državnim predstavnicima u okviru Procesa javnih konsultacija sa albanske strane u Skadru i Lješu sa 15 učesnika. Sa druge strane, u oktobru 2013. godine, javne konsultacije održane su u Bijelom Polju i bilo je prisutno oko 15 učesnika.

Tokom marta i aprila 2014. godine drugi širi krug procesa javnih konsultacija organizovala je albanska Operativna struktura u saradnji sa projektom za razvoj institucija u prekograničnoj saradnji (CBIB+), kako bi se predstavio građanskim društvenim organizacijama, univerzitetima, građanskim aktivistima, drugi nacrt dokumenta programa između Albanije i Crne Gore u prihvatljivim regionima iz Albanije. Akteri civilnog društva i predstavnici lokalne uprave su snažno podržali tematske prioritete odabrane za ovaj program, a i obezbjedili detalje koji se odnose na potrebe vezane za njihove regije, a koji su valjano obuhvaćeni programskim dokumentom. Uz to, kako bi se proces koordinisao na nacionalnom nivou, konsultativni sastanak je organizovan i sa predstavnicima iz resornih ministarstava u Albaniji o tematskim prioritetima i aktivnostima predloženim u programima. IPA program prekogranične saradnje za period 2014–2020 je usvojen 10. decembra 2014. godine.

O PROGRAMIRANJU

IPA Program prekogranične saradnje za period 2014–2020 između Crne Gore i Albanije rezultat je zajedničkog programskog rada koji su vršili predstavnici zemalja učesnica, uključujući odgovarajuće zainteresovane strane iz institucija na centralnom nivou, institucija na lokalnom nivou programskog područja, Privredne komore, preduzetnika i lokalnih organizacija. Zajednička radna grupa je osnovana kako bi pripremila i sprovela programski dokument pod vođstvom Operativnih struktura (OS). Prema tome, programom upravljaju Operativne strukture – za Crnu Goru u Kancelariji za evropske integracije, a za Albaniju u Ministarstvu za Evropu i vanjske poslove.

Programski proces je započeo početkom jula 2013. godine i nastavio se sve do kraja maja 2014. godine. Program je osmišljen kroz proces konsultacija koje su obuhvatile lokalne zainteresovane strane i potencijalne države korisnice sa obje strane granice. Upitnike je sačinio CBIB+ a Operativne strukture su ih podijelile, uz podršku Zajedničke radne grupe, institucijama na centralnom i lokalnom nivou, organizacijama civilnog društva, kao podršku za PESTLE i SWOT analize za program i kako bi se obezbjedio jedan od indikatora za identifikaciju zajedničkih prioriteta u prekograničnoj oblasti. Od 140 poslatih upitnika (70 u Albaniji i 70 u Crnoj Gori), 91 je vraćen. Cjelokupna stopa odgovora u anketi je bila oko 65%. Sprovedeni su i intervjui radi razjašnjavanja – 34 u Albaniji i 9 u Crnoj Gori. Prvi nacrt Programskog dokumenta podnesen je Komisiji 15. novembra 2013. godine. Tokom decembra 2013. godine održana su dva sastanka u cilju prezentacija sa lokalnim državnim predstavnicima u okviru Procesa javnih konsultacija sa albanske strane u Skadru i Lješu sa 15 učesnika. Sa druge strane, u oktobru 2013. godine, javne konsultacije održane su u Bijelom Polju i bilo je prisutno oko 15 učesnika.

Tokom marta i aprila 2014. godine drugi širi krug procesa javnih konsultacija organizovala je albanska Operativna struktura u saradnji sa projektom za razvoj institucija u prekograničnoj saradnji (CBIB+), kako bi se predstavio građanskim društvenim organizacijama, univerzitetima, građanskim aktivistima, drugi nacrt dokumenta programa između Albanije i Crne Gore u prihvatljivim regionima iz Albanije. Akteri civilnog društva i predstavnici lokalne uprave su snažno podržali tematske prioritete odabrane za ovaj program, a i obezbjedili detalje koji se odnose na potrebe vezane za njihove regije, a koji su valjano obuhvaćeni programskim dokumentom. Uz to, kako bi se proces koordinisao na nacionalnom nivou, konsultativni sastanak je organizovan i sa predstavnicima iz resornih ministarstava u Albaniji o tematskim prioritetima i aktivnostima predloženim u programima. IPA program prekogranične saradnje za period 2014–2020 je usvojen 10. decembra 2014. godine.


ENG | MNE | ALB