';
Preloader logo
Image module
Image module

Povećanje saradnje – od hrišćanskih antikviteta ka unaprijeđenom turizmu

Povećanje saradnje – od hrišćanskih antikviteta ka unaprijeđenom turizmu

Korisnici granta

Ukupna vrijednost EU granta: 491,985.98 €
Ukupna vrijednost projekta: 578,807.04 €
Trajanje projekta: 36 mjeseci

Očekivani rezultati projekta

  • Novi (neiskorišćeni) arheološki (kulturni) objekti prekograničnog područja iskopani, konzervirani i valorizovani za turističku upotrebu.
  • Poboljšana prekogranična saradnja u oblasti arheologije i kulturnog nasljeđa.
  • Novootkriveni arheološki lokaliteti (sa obje strane) promovisani za turističku upotrebu.

Ciljne grupe

  • Lokalni i međunarodni pružaoci turističkih usluga;
  • Kulturne i vjerske institucije;
  • Arheološki i istorijski stručnjaci;
  • Mediji;
  • Studenti;

Oblast sprovođenja projekta

  • Berane, Crna Gora;
  • Regija Skadra, Hoti u Kastratu, Malesia e Madhe, Albanija.

Uticaj projekta

Cilj akcije je da poboljša prekogranične veze kako u geografskom (Albanija i Crna Gora), tako i u sektorskom pristupu (kultura, turizam i arheološka nauka). Takođe ima za cilj integrisano očuvanje kulturne baštine i njeno korišćenje za turističke svrhe i razvoj turističkih potencijala ovog područja kroz zajedničku promociju i valorizaciju hrišćanskog arheološkog nasljeđa.

VIJESTI PROJEKATA

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi

Continue


ENG | MNE | ALB